AmCham: Teškoće u poslovanju ima 60 odsto kompanija, ali većina planira da zadrži zaposlene

Rezultati istraživanja koje je realizovala Američka privredna komore u Srbiji (AmCham), drugi put od početka zdravstvene krize, o uticaju COVID-19 na poslovanje, pokazuju da, iako skoro dve trećine anketiranih kompanija, odnosno 60 odsto ima teškoće u poslovanju, zaposlenost planiraju da zadrže na postojećem nivou

AmCham članice očekuju pad profitabilnosti za 25 odsto, investicija za 30 odsto, ali većina (63 odsto) ne očekuje probleme sa likvidnošću. Najveći uzrok pada poslovne aktivnosti, čak 68 odsto ispitanika nalazi u smanjivanju tražnje za proizvodima i uslugama, što je posebno vidljivo u sektoru turizma i ugostiteljstva, saobraćaja i nekretnina.

Pored većine kompanija koje nameravaju da ostanu na istom broju zaposlenih do kraja godine (71 odsto), relativno je sličan broj onih koji planiraju novo zapošljavanje (14 odsto) i onih koji očekuju otpuštanje (15 odsto). Ozbiljnost posledica po privredu, najbolje ilustruje poređenje sa rezultatima istraživanja ”Sedmo prolazno vreme”, iz 2019. godine kada je 78 odsto kompanija planiralo rast poslovanja, a 61 odsto novo zapošljavanje.

Kada je reč o prognozama oporavka, više od polovine kompanija (55 odsto) smatra da će oporavak ekonomije biti postepen i imati oblik slova „U“, dok  zbog očekivanja drugog talasa zdravstvene krize, 22 odsto ispitanika prognozira oporavak u obliku slova „W“. Ukoliko se COVID-19 zaustavi odmah, više od dve trećine ispitanika (67 odsto) procenjuje da je potrebno najviše šest meseci za povratak na uobičajen nivo poslovanja.

Zoran Petrović

Zoran Petrović, predsednik Američke privredne komore, zahvalio se Vladi Srbije na razumevanju za potrebe privrede i otvorenosti za sugestije i rekao da je ovakvo istraživanje jedan od najboljih načina da se pomogne u formulisanju i praćenju efekata mera za brži oporavak privrede. Istakao je i činjenicu da, iako privreda beleži značajne padove prihoda, primetan je i veći optimizam u očekivanjima u poređenju sa rezultatima istraživanja koje je sprovedeno početkom marta. Tada je 42 odsto članica očekivalo dodatne negativne efekte, dok je u novoj anketi taj procenat pao na 25 odsto.

„Zahvaljujemo se Vladi što je u donete mere direktno uključila predloge koji su došli iz privrede i AmCham-a. Država je privredi dala prvu injekciju pomoći, ali do vraćanja na pretkrizni nivo, naročito posebno pogođenih industrija poput hotelijerstva i saobraćaja, potrebno je razmatrati i određene sektorske pakete. U narednom periodu snažan fokus mora da ostane na smanjivanju svih, pogotovo administrativnih troškova poslovanja, i ako smo nešto naučili iz prethodnog perioda to je svakako da možemo da povećamo stepen digitalizacije svih servisa i procesa države  i po tom osnovu smanjimo troškove. Takav pristup predstavlja ključ bržeg oporavka privrede i dobru osnovu za razvoj i unapređenje  servisa i proizvoda u privatnom sektoru“, rekao je Petrović.

Polovina AmCham članica ne koristi i ne planira da koristi mere državne pomoći, dok mere uglavnom koriste mala i srednja preduzeća. Najbolje rangirane mere Vlade među kompanijama su odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade (41 odsto), direktna pomoć za mala i srednja preduzeća (40 odsto) i odlaganje plaćanja poreza na dobit pravnih lica (23 odsto).

Američka privredna komora ukazuje da je potreban drugi talas mera namenjen posebno pogođenim sektorima – turizmu (posebno hotelskoj industriji) i saobraćaju, uz razmatranje mera za pomoć građevinskoj industriji i sektoru prometa nepokretnosti. Gubici posebno pogođenih sektora, npr. hotelijerstva u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu su preko 90 odsto, a oporavak  na pretkrizni nivo se ne očekuje pre 2023. godine.

Istraživanje koje je realizovala AmCham, ima za cilj da na strukturisan način predstavi aktuelni i očekivani ekonomski uticaj krize na poslovanje kompanija, kao i mere koje treba preduzeti kako bi se minimizirali negativni efekti na zdravlje građana i domaću ekonomiju.

Istraživanje je zasnovano na ispitivanju percepcije kompanija članica AmCham-a i sprovedeno je u periodu od 4. do 13. maja, uz korišćenje kombinovanog pristupa. Kvantitativno istraživanje obuhvatilo je 101 kompaniju članicu AmCham iz 15 sektora, dok je kvalitativno istraživanje realizovano sa 40 kompanija, koje su komentarisale rezultate kvantitativnog istraživanja, navele ključne izazove i dale predloge za njihovo prevazilaženje.

Skoro svi intervjuisani u okviru kvalitativnog uzorka bili su generalni direktori kompanija.

Prvo istraživanje o uticaju COVID 19 na poslovanje realizovano je od 13. do 17. marta na istom uzorku.

 

 

 

Podelite ovaj tekst: