Dodeljeni prvi inovacioni vaučeri

Fond za inovacionu delatnost dodelio je 35 inovaciovacih vaučera za 28 srpskih preduzeća u ukupnom iznosu od 22.160 miliona dinara, 30. januara. Na javni poziv koji je otvoren od 21. decembra 2017. godine, za mesec dana Fondu se prijavilo više od 40 preduzeća kojima je potrebna usluga naučnoistraživačke organizacije za rešenje tehničkog ili tehnološkog problema da bi podigli nivo inovativnosti proizvoda i postali konkurentniji. Poziv je otvoren do 21. maja, sve dok opredelјena sredstava ne budu utrošena.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća konkurisala su za novu uslugu – inovacione vaučere u vrednosti do 800.000 dinara, a ukupno 30 miliona dinara izdvojeno je u ovoj fazi iz budžeta Republike Srbije na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetkom bankom. Inovacionim vaučerom pokriva se do 80 odsto troškova usluge, odnosno preduzeća su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos, uklјučujući i porez na dodatu vrednost. U pilot fazi programa inovacionih vaučera preduzeća su bila u mogućnosti da se prijave za maksimalno dva inovaciona vaučera u ukupnom iznosu od 1.2 miliona dinara.

Inovacione vaučere dobitnicima uručili su Mladen Šarčević, ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Nenad Popović, ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj.

„Ovaj jednostavni finansijski podsticaj ojačava veze naučnoistraživačkih organizacija sa MSP u Srbiji. Da bi društvo imalo koristi od inovacija, moramo da ih prepoznamo i podržimo, pre svega putem institucija, kakav je Fond za inovacionu delatnost“, rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zahvalјujući i saradnji sa Svetskom bankom višestruko su povećana sredstva za rad Fonda.

„Želјa nam je da podstaknemo bolјu saradnju i razmenu znanja između nauke i privrede i da u budućnosti nudimo inovativnije proizvode i usluge, kako na domaćem tako i na stranim tržištima. Upravo iz tog razloga u narednom periodu pokrenućemo još jedan novi program finansijske pomoći mladim preduzetnicima u vrednosti od 250 miliona dinara za inovacije i startapove. Nadamo se da će naša podrška doprineti razvoju Srbije kao ekonomije znanja“, istakao je Nenad Popović.

Usluge koje su tražene od strane naučnoistraživačkih organizacija stižu najviše iz oblasti mašinstva, a zatim prehrambena industrija i polјoprivreda. MSP kojima je odobren inovacioni vaučer posluju u oblasti metalnih konstrukcija, proizvodnje mašina, karoserija za motorna vozila i prikolice. Od javnih naučnoistraživačkih organizacija najzastuplјeniji je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, zatim Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa. Inovacioni vaučeri su odobreni preduzećima čija sedišta su u Beogradu (najviše), Šapcu, Novom Sadu, Boru, Kragujevcu, Nišu, Kralјevu, Prokuplјu, Novom Bečeju.

„Interesovanje je veliko i siguran sam da će rezultati pokazati da ovakav vid podrške doprinosi jačanju inovativnih kapaciteta i konkurentnijoj srpskoj privredi. Novom uslugom za mala i srednja preduzeća pokazali smo da su programi Fonda prepoznati kao potreban mehanizam kako za razvoj preduzetništva u Srbiji, tako i za jačanje neraskidive veze nauke i privrede“, izjavio je Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.

Inovacioni vaučeri su još jedna od usluga u okviru Programa transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost, čija svrha je da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti srpska privreda.

Dizajn i procedure za implementaciju šeme inovacionih vaučera su pripremlјene u okviru projekta „Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije“ koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013, a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošlјavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

Preduzeća koja su dobila inovacioni vaučer:

Preduzeće: ATOMS AND BITSD.O.O. BEOGRAD
Projekat: Računarsko prepoznavanje proizvoda sa slika polica u maloprodajnim objektima 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Preduzeće: OPREMA – DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU OPREMA ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU GORNJI MATEJEVAC 
Projekat: Pobolјšanje konstrukcionog rešenja pogona mešača za testo mašine PLANETARNI MIKSER 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Inovacioni centar Univerziteta u Nišu d.o.o.

Preduzeće: INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA U PRIVREDI D.O.O. ZA USLUGE I POSREDOVANJE BEOGRAD
Projekat: Studija izvodlјivosti primene principa upravlјanja infrastrukturnim sredstvima u komunalnoj privredi
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu

Preduzeće: INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA U PRIVREDI D.O.O. ZA USLUGE I POSREDOVANJE BEOGRAD
Projekat: Studija izvodlјivosti primene elektro vozila u organizovanim voznim parkovima 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu

Preduzeće: PROJECTLAND BEOGRAD
Projekat: Analiza modifikacija noseće konstrukcije teretnog motornog vozila u programskom paketu „ANSYS“ 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu

Preduzeće: PROJECTLAND BEOGRAD
Projekat: Studija izvodlјivosti preorijentacije proizvođača nosećih konstrukcija motornih vozila ka proizvodnji specijalnih nadgradnji za vozila posebne namene sa osvrtom na ambulantna vozila 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu

Preduzeće: DIRIGENT ACOUSTICS BEOGRAD
Projekat: Izrada MEMS strukture za grafenski mikrofon 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – IHTM, Centar za mikroelektronske tehnologije 

Preduzeće: BEOFLOS BEOGRAD
Projekat: Napredne prirodne mikročestice na bazi hibridnog omotača i bioaktivnog bilјnog ulјa 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Inovacioni centar Tehnološko- metalurškog fakulteta u Beogradu. 

Preduzeće: CARNOMED NOVI SAD
Projekat: In vitro karakterizacija neuromodulatornih potencijala preparata Karnozin ekstra 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet -CEMFIK (Centar za medicinska i farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta)

Preduzeće: CARNOMED NOVI SAD
Projekat: Glio- i neuroprotektivni potencijal preparata Karnozin ekstra u in vivo animalnom modelu 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet – CEMFIK (Centar za medicinska i farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta)

Preduzeće ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EUROMITEKS NIŠ
Projekat: Ispitivanje izolacije od recikliranog tekstila 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut ,,IMS" AD Beograd 

Preduzeće: DOO MARTENZIT BOR
Projekat: Tehno-ekonomska analiza nove linije sinterovanja u kompaniji Martenzit 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Tehnički fakultet u Boru 

Preduzeće: MARTENZIT BOR
Projekat: Razvoj tehnologije za reciklažu dijamnata, kobalta i volframa iz dijamantskih krunica bušećih garnitura 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor 

Preduzeće: ENGAGE CERTIFICATION CENTER BEOGRAD
Projekat: Izrada demonstracionog prototipa za uzorkovanje produkata sagorevanja u cilјu razvoja eco driving sistema 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet Beograd 

Preduzeće: ENGAGE CERTIFICATION CENTER BEOGRAD
Projekat: Studija izvodlјivosti implementacije sistema za nadzor kvaliteta vazduha u urbanim sredinama
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet Beograd 

Preduzeće: BANKPRO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD
Projekat: Projekat Eddy current separatora za izdvajanje nemagnetnih (obojenih) metala iz komunalnog otpada
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu 

Preduzeće: NAVITAS LABS BEOGRAD
Projekat: Analiza i verifikacija algoritama estimacije momenta u uređaju za dinamičku analizu elektromotornih pogona za primenu prediktivne metode održavanja industrijskih postrojenja i komunalnih sistema 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Preduzeće: UNIPLAST SERBIA JELENČA 
Projekat: Poluprikolica 3,5-10t, komercijalni naziv Uni ST One, tip 1971 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

Preduzeće: MEŠOVITO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KOMPOZITNIH MATERIJALA I TRGOVINU FRITECH DOO PROKUPLJE
Projekat: Razvojna ispitivanja rezervnih disk pločica privrednih vozila u cilјu zadovolјavanja zahteva Pravilnika UN/ECE 90 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

Preduzeće: DRUŠTVO ZA TRGOVINU ALATOM I OPREMOM AUTOSFERA DOO BEOGRAD
Projekat: Razvoj uređaja za identifikaciju uslova prianjanja motornih vozila u kontaktu pneumatika i puta 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

Preduzeće: VODENA KRAGUJEVAC 
Projekat: DEVONNA – PSO 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu 

Preduzeće: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT IMPORT DESING, BEOGRAD
Projekat: Izrada demonstracionog prototipa za dekalcifikaciju vode 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut "Mihajlo Pupin" d.o.o. Beograd

Preduzeće: UNIPLAST SERBIA JELENČA 
Projekat: Razvoj novog kočnog sistema na vozilu Iveco Daily 7,2t, pretvaranje u teglјač za vuču poluprikolice, komercijalnog naziva: IDTruck 7.2, tip kočnog sistema: 3.5 – 10
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

Preduzeće: PRO-MES DOO NOVI BEČEJ, NOVI BEČEJ 
Projekat: Unapređenje konkurentnosti PRO-MES DOO, Novi Bečej kroz povećanje kapaciteta proizvodnog pogona za preradu mesa i izradu proizvoda od mesa sa dodatnom vrednošću (skraćeni naziv: UKONMES) 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za higijenu i tehnologiju mesa 

Preduzeće: AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNJU SPECIJALNE OPREME SIMIĆEVO 
Projekat: Razvoj novog tipa polјoprivredne prikolice nosivosti do 11t 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

Preduzeće: AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNJU SPECIJALNE OPREME SIMIĆEVO 
Projekat: Razvoj specijalizovane polјoprivredne prikolice za prevoz grožđa nosivosti do 3t 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet (Laboratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila-LaBMV)

Preduzeće: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU REGOVINU I USLUGE METALPRESS SISTEM DOO KRALJEVO 
Projekat: Izrada projekta univerzalnog modula noseće konstrukcije metalne spratne garaže 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu 

Preduzeće: FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA I AMBALAŽE DOO, MIONICA
Projekat: Merenje izolacije od zvuka udara za EPSilent ploče 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu 

Preduzeće: Glass Slipper Beograd
Projekat: Razvoj inovativne modularne ergonomske ženske obuće
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu Univerziteta u Kragujevcu 

Preduzeće: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MMA 2003 DOO MARKOVAC 
Projekat: Razvoj nove jednoosovineske prikolice- cisterne nosivosti do 8t
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Mašinski fakultet u Beogradu (Labaratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila – LaBMV) 

Preduzeće: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MMA 2003 DOO MARKOVAC 
Projekat: Razvoj nove jednoosovineske prikolice- cisterne nosivosti do 11t 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Univerzitet u Beogradu Mašinski fakultet (Labaratorija za bezbednost motornih i priključnih vozila – LaBMV) 

Preduzeće: PREMIUM CHICKEN DOO ŽITIŠTE 
Projekat: Uspostavlјanje nove linije za proizvodnju mariniranih i paniranih proizvoda od živinskog mesa pakovanih u modifikovanoj atmosferi (MAPAN) 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za higijenu i tehnologiju mesa

Preduzeće: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PRERADA MESA JOVANOVIĆ DOO VALJEVO
Projekat: Izvođenje studije održivosti u cilјu unapređenja roka upotrebe proizvoda i određivanje nutritivnih vrednosti za proizvode od mesa u preradi mesa “Jovanović” 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za higijenu i tehnologiju mesa

Preduzeće: DENSANA Beograd
Projekat: Razvoj novih i pobolјšanje postojećih baza za osvežavajuća bezalkoholna pića 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Polјoprivredni fakultet u Beogradu 

Preduzeće: SIROGOJNO COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SIROGOJNO
Projekat: Ispitivanje antivirusne aktivnosti bioloških agenasa protiv norovirusa u lancu proizvodnje i distribucije jagodičastog voća 
Naučnoistraživačka organizacija/pružalac uslige: Institut za higijenu i tehnologiju mesa

Podelite ovaj tekst: