FINANSIJE TOP 2017/18: Rekord bez fanfara

U 2017. godini, po prvi put AIK banka je rangirana kao vodeća po apsolutnoj visini ostvarenog profita, a slede Banca Intesa, Komercijalna banka, Unicredit i Raiffeisen banka. Prema ukupnoj premiji najveće tržišno učešće je imalo Dunav osiguranje, a slede Generali, DDOR, Wiener i Triglav osiguranje. Iako su banke u prethodnoj godini ostvarile najveće profite još od pretkrizne 2008. godine, struktura ostvarenih rezultata upozorava da još nije vreme za slavljeničke fanfare, objavljeno je u ediciji Finansije top u izdanju časopisa Biznis i finansije, 20. juna.

Sa predstavljanja edicije Finansije top

Mada je celokupan finansijski sektor u Srbiji, izuzev faktoringa, poslovao pozitivno u 2017. godini, primetne su značajne razlike u postignutim rezultatima, pre svega u pogledu dobiti koju su osvarile banke ostavivši daleko iza sebe sve druge učesnike na domaćem finansijskom tržištu.

Banke su uvećale dobit sa 18,4 milijardi dinara u 2016. na čak 63,6 milijardi u 2017.godini, što je za čitavih 45,2 milijarde više, dok je u sektoru osiguranja ukupna zarada iznosila 6,6 milijardi dinara, što je rast od 16,9% u poređenju sa 2016. godinom. Brokersko dilerska društva ostvarila su dobit od 3,9 milijardi dinara, što je za 674 miliona dinara više nego u 2016. godini, a ukupna dobit davaoca finansijskog lizinga od 494 miliona dinara je značajno manja nego godinu ranije, kada je iznosila 1,5 milijardu dinara.

Prinos koji su ostvarila društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima u iznosu od 346 miliona dinara je veći nego 2016. godine kada je on iznosio 326 miliona dinara, dok su društva za upravljanje investicionim fondovima ostvarila dobit od 39 miliona dinara, što je značajno slabiji rezultat u odnosu na 2016. kada je dostigla 94 miliona dinara. Faktoring društva su jedina poslovala negativno, iako je gubitak u 2017. godini od 9 miliona dinara bio značajno manji u odnosu na gubitak iz 2016. godine, kada je iznosio 58 miliona dinara.

BANKE

U 2017. godini, AIK banka je rangirana kao vodeća po apsolutnoj visini ostvarenog profita, a slede Banca Intesa, Komercijalna banka, Unicredit i Raiffeisen banka.

Ovakav rezultat AIK banke je, smatraju analitičari, pre svega ostvaren zahvaljujući efektima povoljne kupovine Alpha banke, pa ukoliko se izuzme ovo vanredno dešavanje na domaćem bankarskom tržištu, Banca Intesa je sa dobiti od 11,8 milijardi dinara koja je veća skoro za petinu nego 2016. godine, i dalje realni lider prema ostvarenom profitu.

Ukupno gledano, bankarski sektor je u prošloj godini zabeležio dobit od 63,6 miljardi dinara što je njegov najbolji rezultat još od 2008. godine. Ipak, noseći segment poslovanja – neto prihodi po osnovu kamata smanjeni su za 2,4%, dok su ostali poslovni prihodi banaka povećani 3,3 puta na 20,5 milijardi dinara i mahom su posledica kozmetičkih promena u bilansima nakon izvršenih preuzimanja. Osim toga, znatno slabiji tempo otpisa problematičnih kredita u odnosu na protekle godine, te naplata pojedinih obezvređenih plasmana, drastično su povećali krajnji rezultat bankarskog sektora. Lani je svega sedam banaka zabeležilo negativno poslovanje. Najveći gubitaš bila je Vojvođanska banka, ali ovaj rezultat treba tumačiti u kontekstu njenog preuzimanja od strane OTP banke, koja je takođe negativno poslovala usled „čišćenja“ bilansa pred očekivanu ekspanziju na srpskom tržištu. Među većim gubitašima je i Telenor banka čiju dogovorenu prodaju treba da odobri regulator, te Jugobanka Jugbanka koju je ove godine preuzela Poštanska štedionica. Trend dominacije krupnijih banaka je nastavljen i protekle godine, budući da je prvih deset banaka imalo više od 80% tržišnog udela.

OSIGURANJE

U 2017. godini, prema ukupnoj premiji najveće tržišno učešće je imalo Dunav osiguranje, a slede Generali, DDOR, Wiener i Triglav osiguranje. Redosled je isti i kada se tržišno učešće meri prema ostvarenoj premiji neživotnog osiguranja, dok je redosled prve petorke po osnovu premije životnog osiguranja drugačiji: na prvom mestu je Generali, a slede Wiener, Grawe, Uniqa životno i Societe Generale.

U prošloj godini rast ukupne premije manji je nego u pretprošloj: u 2017. ostvareno je nominalno i realno povećanje ukupne premije od 4,4% i 1,4% respektivno u odnosu na 2016. godinu, kada je ukupna premija bila 722 miliona evra; tadašnji rast u odnosu na godinu ranije bio je nešto veći od 10%.

Neživotna osiguranja su u 2017. ostvarila rast od 6,6%, a struktura premije neznatno je izmenjena – i dalje najveći deo ukupnog portfelja zauzima obavezno osiguranje od autoodgovornosti, čije je tržišno učešće sa 34% poraslo na 34,4% (rast premije od 5,7%). Premija imovinskih osiguranja ostvarila je rast od 6,8%, a rast kasko osiguranja je bio 12,7% u odnosu na godinu ranije. Premda je dobrovoljno zdravstveno osiguranje zabeležilo rast od čak 28,3%, to nije donelo značajan skok učešća u ukupnoj premiji (sa 2,5% na 3,1%).

Razlog za pad učešća premije životnog osiguranja u ukupnoj premiji – sa 25,9% na 24,4% (pad premije od 1,6% u odnosu na godinu ranije) bi trebalo tražiti u padu prodaje polisa sa jednokratnim uplatama, sa kojom su osiguravači počeli pre nekoliko godina i tako značajno podigli ukupnu premiju. Ove polise podrazumevale su visoku dobit za osiguranike, pa je i interesovanje bilo veliko, ali su jednokratne uplate istovremeno značile i da u narednim godinama od vlasnika tih polisa neće biti nikakvih uplata. U međuvremenu je dobit za nove polise smanjivana, proizvodi su postali manje atraktivni pa je i prodaja opala.

LIZING

U 2017. godini, najveće tržišno učešće mereno bilansnom aktivom i potraživanjima po osnovu finansijskog lizinga imalo je sledećih pet lizing kompanija: Sogelease, Intesa Leasing, Raiffeisen Leasing, Unicredit Leasing i S-Leasing. Prema ukupnoj bilansnoj aktivi, četiri davaoca finansijskog lizinga su imala čak 61,3% učešća na tržištu, tri su imala pojedinačno učešće manje od 10%, a ostalih devet je pojedinačno učestvovalo sa manje od 5% na tržištu.

Prethodne godine, u Srbiji je poslovalo ukupno 16 davalaca finansijskog lizinga, od kojih je njih pet iskazalo negativan neto rezultat, a dva su bila u postupku likvidacije. Ukupna bilansna aktiva svih lizing kompanija iznosila je 75,3 milijarde dinara, ukupni kapital je vredeo 9,3 milijarde dinara, dok je ukupni neto rezultat pre oporezivanja iznosio 671,4 miliona dinara. Ovaj segment domaćeg finansijskog tržišta je prošle godine ostvario slabije poslovne rezultate u poređenju s godinom ranije – ukupni prihodi i dobici u 2017. su smanjeni za 16,8%, dok su ukupni rashodi i gubici bili manji za 6,7% u odnosu na 2016. godinu.

Podelite ovaj tekst: