ReSPA približava perspektivu IPA III javnim upravama Zapadnog Balkana

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) i GIZ u koordinaciji sa Generalnim direktoratom za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR), tokom dvodnevne konferencije prezentovali finansijske i pravne aspekte Instrumenta za predpristupnu pomoć IPA III (2021-2027).

Konferencija u Tirani je izazvala veliko interesovanje institucija javne uprave regiona čiji su predstavnici (uključeni u koordinaciju finansijske pomoći Evropske Unije) imali priliku da od visokih predstavnika DG NEAR-a, ReSPA eksperata, regionalnih NIPAC predstavnika budu informisani o svim bitnim temama vezanim za realizaciju IPA III programa.

Predstavnici Evropske komisije i renomirani eksperti su na praktičan način približili potencijal IPA III (2021-2027) javnim upravama Zapadnog Balkana i dali smernice učesnicima kako da što lakše ispune potrebne kriterijume za IPA III, čija će realizacija uticati na efikasniju reformu javne uprave regiona.

Olakšati javnim upravama regiona pristup IPA III resursima za realizaciju reformskih procesa i razvojnih ciljeva u skladu sa strategijama njihovog pridruživanja Evropskoj Uniji krajnji je cilj Konferencije ali i fokus ReSPA-e u narednom periodu.

Detaljnom analizom Pravnog okvira, Finansijskog okvirnog sporazuma o partnerstvu kao i prezentacijom procesa i metodologije Akcionih dokumenata za 2021. i 2022. koje su predstavile administracije Zapadnog Balkana, posebna pažnja je bila usmerena na prevazilaženje izazova u budućim koracima i sagledavanje aspektima IPA III kako bi se osigurala dalja, nesmetana implementacija definisanih ciljeva i prioriteta javnih uprava regiona. Konferencija je takođe poslužila kao forum za diskusiju i razmenu ideja učesnika izregiona i zvaničnika Evropske komisije o temama od zajedničkog interesa u vezi sa IPA III.

Programski menadžer ReSPA-e Gentian Xhaxhiu, je naglasio da se Konferencija održava u ključnom trenutku zbog činjenice da zemlje regiona finaliziraju izradu strateških pristupa javnih uprava u odnosu na IPA III (podnošenjem Strateških odgovora Evropskoj komisiji). Pored toga, izrada programa za prve dve godine IPA III (2021. i 2022.) se takođe bliži finalizaciji što znači skoro započinjanje implementacije IPA III programa. Xhaxhiu je naglasio da je Konferencija razjasnila važne aspekte IPA III koji su se uglavnom odnosili na novine koje su uvedene u okviru ovog instrumenta a koje se moraju usvojiti i razumeti od strane odgovarajućih administracija regiona kako bi uspešno koristile IPA III resurse.

Podelite ovaj tekst: