Telekom započeo proces izdavanja korporativnih obveznica

Preduzeće za Telekomunikacije Telekom Srbija s ponosom ističe da su se stekli uslovi na finansijskom tržištu da Skupština akcionara Telekoma Srbija donese odluku o emisiji dinarskih korporativnih obveznica, prvi put u istoriji ove kompanije

Obveznice će biti emitovane sa rokom dospeća od pet godina, odnosno na srednji rok, u iznosu od 23,5 milijardi dinara (oko 200 miliona evra) i imaće karakter neamortizujućih obveznica. Posebno je značajno da ove obveznice ne nose nikakav devizni rizik i da će biti emitovane po tržišnoj kamatnoj stopi u uslovima kada su dinarske kamatne stope na najnižim nivoima ikada, zahvaljujući postignutoj i održanoj makroekonomskoj i finansijskoj stabilnosti u Republici Srbiji.

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala (član 12), pomenute obveznice će biti namenjene isključivo kvalifikovanim investitorima, odnosno odabranim poslovnim bankama koje posluju u Republici Srbiji, a sa kojima Telekom Srbija već ima dugogodišnju uspešnu saradnju.

Ovim je omogućeno da investitori u prve korporativne obveznice Telekoma Srbija budu upravo renomirane finansijske institucije u Srbiji, koje imaju kontinuirani uvid u poslovanje kompanije, koje su u potpunosti upoznate sa domaćim i globalnim makroekonomskim kretanjima i uslovima na finansijskom tržištu, investitori koji do detalja poznaju proces ulaganja u obveznice i sve prednosti i rizike, odnosno koji su po svojim karakteristikama najpodesniji za ulaganje u hartije od vrednosti strateške, većinski državne kompanije.

Sredstva prikupljena izdavanjem obveznica biće iskorišćena za finansiranje poslovnih potreba kompanije, uključujući unapređenje poslovnih aktivnosti, kao i refinansiranje postojećih finansijskih obaveza. Poverenje profesionalnih investitora za izdavanje obveznica još jednom ukazuje na stabilnost poslovanja kompanije, kao i na činjenicu da je stvoren prostor da se u narednom periodu, uz konsolidaciju do sada preduzetih poslovnih poduhvata, sprovedu i investicije za dalje unapređenje.

Na ovaj način ostvaruje se i diversifikacija načina finansiranja kompanije, u skladu sa najboljom praksom kompanija u telekomunikacionoj industriji u svetu. Ove obveznice će, stoga, predstavljati optimalnu dopunu i alternativu postojećim bankarskim aranžmanima i kompanija će u punoj meri iskoristiti sve njihove prednosti u odnosu na kredite, naročito činjenicu da se do dospeća obveznica plaća samo kamata, bez pripadajućeg dela glavnice, čime se postiže dodatno jačanje novčanih tokova.

Na ovaj način, kompaniji Telekom Srbija je još jednom, i to u uslovima globalne pandemije COVID-19, od strane pomenutih kredibilnih finansijskih institucija – banaka koje posluju u Republici Srbiji, ukazano poverenje u ispravnost poslovanja, odnosno poslovnih poduhvata i investicija koji, u skladu sa misijom kompanije, za cilj imaju da kompanija u savremenom dinamičnom svetu pruži korisnicima jedinstveno digitalno iskustvo, čineći im život lepšim, lakšim i zabavnijim, kao i da u pružanju tih usluga Telekom Srbija bude „za korak ispred drugih“, odnosno prvi izbor korisnika u digitalnom svetu usluga.

Podelite ovaj tekst: