Zbog čega je usklađenost u poslovanju bitna

U Beogradu je održana je prva sednica skupštine Udruženja za usklađenost u poslovanju, kao i prva otvorena panel diskusija na temu: „Zbog čega je usklađenost u poslovanju bitna za svakog od nas?«.

Miloš Tanjević

Obraćanje predstavnika Udruženja, koje je prethodilo panelu, je istaklo u prvi plan značaj načina na koji kompanije u Srbiji posluju, korporativnu kulturu i etiku u poslovanju, kao preduslove održivog poslovanja svake kompanije. Takođe, istaknuto je da je Udruženje izraz težnji različitih pojedinca i kompanija iz mnogih sektora privrede da se da doprinos boljoj edukaciji, sinergiji i ukupnom boljitku u sferi poslovanja, pa i boljitku čitavog društva. Ovom prilikom smo čuli odgovore na pitanja zašto je usklađenost u poslovanju tema važna kako pojedincima i korporacijama tako i čitavom društvu, kako se ovom temom bavimo u Srbiji danas, šta nas čeka u budućnosti i kako ćemo odgovoriti na izazove koji su pred nama, kao i kakva je uloga Udruženja za usklađenost u poslovanju u tome.

Panel je pokazao univerzalnost teme i pružio konkretniji uvid u to kako se u različitim organizacijama pristupa usklađivanju sa pravnim okvirom, najboljom poslovnom praksom i pravilima struke, koji su osnovni resursi potrebni da bi se uticalo na poslovnu kulturu korporacije ,kao i koji su najveći izazovi sa kojima se predstavnici različitih industrija i institucija susreću u svom svakodnevnom radu.

Na panelu su učestvovali pojedinci iz različitih organizacija koji se na dnevnom nivou bave aktivnostima i temama relevantnim za oblast usklađenosti u poslovanju. Pored predstavnika privatnog i javnog sektora privrede  angažovanim u JP EPS, Hemofarmu i Lidlu, panelisti su bili predstavnici Udruženja banaka Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije, dok je uloga moderatora pripala stručnjaku za temu usklađenosti u poslovanju sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Uvod u temu usklađenosti u poslovanju za sve prisutne pripremio je Miloš Tanjević, predsednik Udruženja za usklađenost u poslovanju, zaposlen u Unicredit banci na poziciji direktora Direkcije za kontrolu usklađenosti poslovanja.

Sa panela u organizaciji Udruženja za usklađenost u poslovanju

Gospodin Tanjević je govorio o glavnoj ideji iza osnivanja Udruženja za usklađenost u poslovanju i osnovnim ciljevima Udruženja, tom prilikom istakavši: «Usklađenost u poslovanju je široka oblast, sa specifičnostima za svaku granu poslovanja. Ono što bi na najjednostavniji način opisalo suštinu usklađenosti u poslovanju (na engleskom jeziku »compliance«) jeste usaglašenost poslovanja sa propisima i etičkim postulatima. Jedan od nosilaca ove usklađenosti u kompanijama je »compliance« funkcija čija se praktična uloga ogleda u savetodavnim i kontrolnim aktivnostima, težeći očuvanju reputacije, integriteta i kredibiliteta organizacije. Brojni primeri sistemskih kompanijskih incidenata u svetu, ali i kod nas, u svojoj biti imali su manjkavosti u sistemu internih kontrola i kršenja kodeksa ponašanja. Udruženje za usklađenost poslovanja je i osnovano upravo da bi se pružila podrška organizacijama u prevenciji situacija gde gube i kompanije i društvo u celini i da bi se kroz edukaciju i potrebne resurse poboljšala celokupna poslovna klima u Srbiji.«.

Pre početka panela prisutne stručnjake iz oblasti usklađenosti, predstavnike srodnih udruženja  i predstavnike medija, pozdravio je dr Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije koji je poručio:« Komisija za zaštitu konkurencije, upravo u kontekstu svoje osnovne uloge, a to je  obezbeđivanja ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu Republike Srbije  snažno podržava i pozdravlja osnivanje Udruženja koje će se baviti isključivo usklađivanjem poslovanja kompanija sa propisima, posebno imajući u vidu da je jedan od najznačajnijih segmenata rada ovog Udruženja  i usklađivanje poslovanja sa Zakonom o zaštiti konkurencije. U poslednjih nekoliko godina, Komisija se intenzivno bavila podizanjem svesti o važnosti poštovanja pravila konkurencije među tržišnim učesnicima. Nastavićemo sa ovim aktivnostima, ali i implementacijom upravo onih mera o kojima govorimo.«.

U ime domaćina, dobrodošlicu prisutnima poželeo je i Raško Radovanović, partner u CMS Beograd.

Na panelu se diskutovalo o definisanju okvira oblasti usklađenosti u poslovanju navođenjem raznovrsnih primera i interpretacija zavisno od organizacije i sistema u kom se posluje. Kroz konkretne primere, istaknuta je i neophodnost edukacije organizacija i opšte javnosti o oblastima koje mogu i treba da budu tretirane u okviru usklađenosti u poslovanju.

Panelisti su se osvrnuli i na trenutno stanje u organizacijama po pitanju usklađenosti poslovanja sa propisima ukazujući na određene specifičnosti u pojedinim korporacijama/ustanovama. Poseban akcenat ovom prilikom stavljen je na načine koje organizacije koriste za pristupanje temi usklađenosti u poslovanju, kao i kojim resursima i alatima raspolažu.

ristupi su varirali kao i profili i/ili obim angažovanih resursa  –  neke organizacije imaju funkciju usklađenosti u okviru pravne pozicije, dok druge organizacije imaju čitave timove ljudi koji se ovom temom bave, a zavisno od oblasti u kojoj organizacija posluje, kao i od veličine tj. internacionalnog prisustva i poslovanja organizacije.

Novoosnovano Udruženje za usklađenost u poslovanju kao jedan od zadataka i ciljeva ima da pruži podršku svima koji se bave ovom temom da na jednostavan i brz način dođu do, za njih, relevantnih informacija.

Kao osnovni izazovi u primeni usklađenosti u poslovanju prepoznati su balansiranje rizika i profita , obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa edukacije na svim nivoima organizacije, ali i kod partnera sa kojima organizacija sarađuje, obezbeđivanje potrebnih resursa i alata za sprovođenje procedura usklađivanja u poslovanju, lokalna implementacija internacionalnih politika korporacije, a u nekim slučajevima i podrška menadžmenta.

Uloga i odgovarajuća podrška države i državnih institucija prepoznata je kao ključna u procesu podizanja svesti javnosti o direktnoj sprezi usklađenosti poslovanja sa njegovom održivošću. Zato Udruženje za usklađenost u poslovanju državu vidi kao jednog od glavnih partnera u procesu edukacije kadrova i implementacije procesa koji favorizuju usklađenost u poslovanju.

Naglašena potreba koja trenutno postoji za edukovanjem različitih ciljnih grupa, kako u korporacijama i institucijama, tako i kod pojedinaca, o značaju koji usklađenost u poslovanju ima za održivost poslovanja i napredak društva u celini, može se postići samo kontinuiranim obrazovanjem na svim nivoima, sinergijom i zajedničkim delovanjem, što je osnovna svrha Udruženja.

Podelite ovaj tekst: