Šta donosi Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima?

Na sednici održanoj 10. aprila, Vlada je usvojila Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19, koja ima za cilj ublažavanje ekonomskih posledica uzrokovanih pandemijom. Pogodnosti koje su donete ovom Uredbom odnose se na pravna lica, preduzetnike, ogranke i predstavništva stranih pravnih lica.

Piše: Jelena Mihić Munjić, direktorka Društva za reviziju, poreski i računovodstveni konsalting Kreston MDM

U sklopu Uredbi donetih za pomoć privredi 10.04.2020. godine nalaze se:

1. Uredba o fiskalnim pogodnostima i drugim davanjima koja se odnosi na pravna lica, preduzetnike, ogranke i predstavništva stranih pravnih lica. Za fiskalne pogodnosti mogu da apliciraju svi navedeni privredni subjekti, a odnose se na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za 3 meseca (mart, april, maj ili april, maj, jun) i odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit pravnih lica za 2. kvartal 2020. do 04.01.2021, a nakon toga je moguće tražiti plaćanje u 24 rate. Mikro, mala i srednja preduzeća dobijaju iznos od 30.367,04 din po zaposlenom za svaki mesec. Velika pravna lica dobijaju iznos od 15.183,52 din za svakog zaposlenog sa punim radnim vremenom za kojeg je doneto rešenje o prekidu rada od 15.03.2020. u skladu sa članom 116. i 117. Zakona o radu. Neki privredni subjekti, kao na primer banke, nemaju pravo na direktna davanja. Uslov za apliciranje je da od 15.03-10.04.2020 privredni subjekat nije smanjivao broj zaposlenih za više od 10%. Takođe, privredni subjekat do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja ne sme da smanji broj zaposlenih za više od 10%, i ne mogu se isplaćivati dividende do kraja 2020.
Uredba je dopunjena 24.04.2020. i to tako što je u članu 9. pojašnjen način obračuna broja zaposlenih kod preduzetnika, mikro, malih I srednjih preduzeća, za koje se može ostvariti pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava, po mesecima. U članu 10 preciziran je način obračuna broja zaposlenih u velikim preduzećima, za koje se može ostvariti pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava, za mesec jun i jul, odnosno primena čl. 116 i čl. 117 Zakona o radu. U članu 10 objašnjen je način povraćaja sredstava. U članu 16 precizirana je da se zabrana isplate dividendi odnosi i na DOO. Takođe, omogućeno je korišćenja mera od strane korisnika javnih sredstava koji su skinuti sa spiska od 26.12.2019. do početka primene Uredbe 10.04.2020.

2. Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima, a za sprovođenje Programa koristiće se sredstva Fonda za razvoj. Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici,  zadruge,  mikro,  mala  i  srednja privredna  društva. Privredni  subjekat  treba  da  dostavi zvanične redovne  finansijske  izveštaje  za prethodne dve godine. Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima za  jednu  od  poslednje  dve  godine iskazan  neto  gubitak,  ali  je  ostvaren poslovni dobitak, a podnosioci zahteva ne smeju da budu u teškoćama. Rok otplate je do 36 meseci, kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima. Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih. Moratorijum na isplatu dividende važi i u slučaju korišćenja ovih sredstava.

3. Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija o vrednosti kojom se pojednostavljuje postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja. Postupak za izdavanje korporativnih obveznica postaje kraći, jednostavniji i jeftiniji.

4. Uredbe koje se odnose na državnu pomoć koju kontroliše Komisija za kontrolu državne pomoći:

  • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi koja se može dodeliti za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencije, otpisa duga, poreskih olakšica, u obliku subvencionisanih kamatnih stopa za kredite, u obliku garancija za kredite pod uslovima povoljnijih od tržišnih, u obliku odlaganja plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje, u obliku subvencija za plate zaposlenih radi izbegavanja otpuštanja tokom epidemije, i u obliku kratkoročnog osiguranja izvoza.
  • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovani epidemijom koja definiše da državna pomoć može da se dodeli onim učesnicima na tržištu koji dokažu uzročno-posledičnu vezu stvarnog gubitka i epidemije, pri čemu ukupna visina pomoći ne prelazi iznos potreban za pokrivanje opravdanih troškova. Između ostalog, potrebno je dostaviti Izveštaj nezavisnog procenitelja o visini štete.

Stručnjaci zaposleni u kompaniji Kreston MDM pripremili su sveobuhvatan dokument koji može pomoći u efikasnijem sagledavanju novih Uredbi koje je donela Vlada Srbije. Više o svemu možete pročitati OVDE. Takođe, društvo za reviziju i poreski konsalting, Kreston MDM, će u narednom periodu poseban fokus staviti na pružanje pomoći kompanijama koje posluju na srpskom tržištu kroz redovno plasiranje važnih vesti za privredu u okviru sekcije vesti na aplikaciji i sajtu.

Podelite ovaj tekst: