Rekordna proizvodnja Rudnika Gross u 2018.

Rudnik olova i cinka Gross PJ Srebrenica nastavio je da iz godine u godinu beleži rekordnu proizvodnju rovne rude, u 2018. otkopavši 356.000 tona, pokazuje godišnji izveštaj o poslovanju Rudnika

Gross ispunjava sve preuzete obaveze u oblasti zaštite životne sredine

Rudnik Gross je, pored rekordne proizvodnje, posebnu pažnju u toku 2018. godine posvetio stvaranju uslova za dobijanje rude sa eksploatacionog polja “Vitlovac”, gde je rađeno na pripremi prilaznog puta i dela pratećih infrastrukturnih objekata.

U 2018. godini, taj rudnik kod Srebrenice pokrenuo je i postupak dobijanja neophodnih odobrenja i saglasnosti za izgradnju novog flotacijskog odlagališta, što će biti značajna i velika investicija u narednih nekoliko godina, a koja ujedno predstavlja preduslov za nastavak i povećanje proizvodnje.

Investiciona ulaganja su u prethodnoj godini u Rudniku iznosila oko 2.255.000 evra, čime je suma uložena u Gross u koncesionom periodu dostigla 21.413.911 evra. Obaveza ukupnog ulaganja predviđena tokom celog perioda trajanja koncesionog ugovora je time već sada premašena za oko 7.158.000 evra.

Rudnik je sve investicione aktivnosti preduzimao s ciljem da osigura kontinuitet proizvodnje, sa stalnim, postepenim povećavanjem u godinama pred Rudnikom.

Planirana investiciona ulaganja u 2019. godini iznose oko oko 3.236.000 evra u opremu i objekte, izradu projektno-tehničke dokumentacije i u rudarske pripremne radove.

Cilj plana u 2019. godini je da se proizvede najmanje jednaka količina rovne rude kao u 2018, kao i da se u flotaciji nastavi strogo održavanje kvaliteta koncentrata olova i cinka koji zadovoljavaju zahteve tržišta od ovog dela Evrope do dalekog istoka. Rudnik će u ovoj godini takođe raditi na pripremi novih otkopnih blokova, uvođenju selektivnosti pri otkopavanju kod postojećih metoda i smanjenja razblaženja rude, što će unaprediti finansijske efekte poslovanja preduzeća, stvoriti dobre uslove za povećanje produktivnosti i za smanjenje potrošnje energije po jednoj toni rude.

U 2018. godini, Rudnik je na ime naknade za korišćenje mineralnih sirovina uplatio oko 890.000 evra, na račun budžeta Republike Srpske. U koncesionom periodu koji počinje ulaskom rudnika Gross u sastav Mineco Grupe ukupno je uplaćeno oko 6.800.000 evra na ime te naknade.

Rudnik Gross je tokom cele 2018. godine, kao društveno odgovorno preduzeće, nastavilo da aktivno sarađuje sa lokalnom zajednicom i da pomaže različita udruženja, ustanove I pojedince iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, posebno sa područja Srebrenice I Bratunca, dve opštine kojima gravitira. Ukupna naša pomoć Rudnika od uzimanja koncesije dostigla je 328.000 evra, od čega u 2018. godini oko 37.000 evra.

Kompanija Gross u potpunosti ispunjava sve preuzete obaveze u oblasti zaštite životne sredine, a višegodišnji planovi obuhvataju stalno unapređenje rešenja koja se primenjuju, ali i sprovođenje akcija koje nisu u neposrednoj vezi sa rudnikom, ali se odnose na poboljšanje životne sredine i zaštiti vodotokova sliva reke Drine. Rudnik je, iz tog razloga, u martu prošle godine osnovao Fondaciju za zaštitu reke Drine i njenih pritoka, čiji su ciljevi očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta vode i životne sredine reke Drine i njenih pritoka, odnosno Drinskog sliva.

Rudnik olova i cinka Gross se očuvanjem životne okoline bavi kao prioritetnim zadatkom, što se ogleda u kontinuiranoj rekultivaciji degradiranih površina, savesnim upravljanjem otpadom, prečišćavanjem voda, očuvanjem prirodnog ambijenta i drugim sličnim postupcima. Do sada je rekultivisana površina od 137.512 kvadrata, na šta je utrošeno više od1.533.000 evra.

Većinski vlasnik Rudnika olova i cinka PJ Srebrenica u okviru preduzeća Gross, je britanska kompanija Mineco Limited, koja u Bosni i Hercegovini sprovodi istražne radove u starom rudniku antimona kod Novog Goražda, a u toku 2017. pokrenula je proizvodnju i u rudniku ceruzita kod Olova.

U Čelebićima kod Foče su uspešno obavljene prve faze istražnih radova i overen je elaborat o rudnim rezervama, a ove godine je potpisan Ugovor o koncesiji za eksploataciju rude olova i cinka. Sa svojim partnerima Mineco upravlja rudnicima olova i cinka u Srbiji – Rudnikom kod Gornjeg Milanovca i Velikim Majdanom kod Ljubovije, a kod Bosilegrada je pokrenuta pilot proizvodnja rudnika Bosil-Metal.

Podelite ovaj tekst: