Брже, ефикасније и рационалније

Сименс ентерпрајз комуникације нуде нове технологије којима фирме могу да уштеде до пет радних сати недељно по запосленом

brze-efikasnije-racionalnijeПредузеће за комуникационе сис- теме Сименс ентерпрајз комуникације (Siemens Enterprise Communications) које важи за једног од лидера и водећих свет- ских иноватора на пољу комуникацио- них решења намењених предузећима и пословним корисницима, представило је нове технологије којима фирме могу да уштеде у пословању до пет радних сати недељно по сваком запосленом.

У окви- ру глобалне кампање која се одржава на свим континентима, ово предузеће је 12. јуна у Београду, у оквиру конференције А Meeting of Open Minds представило нове технологије за уштеду у пословању Мобилност и сигурност Ненад Саковић, генерални директор тог предузећа за Србију и Црну Гору, ре- као је на конференцији за новинаре да применом технологије „Обједињене ко- муникације“ (Uni ed Communication) осим уштеде, фирме повећавају и мобил- ност, као и сигурност информационих технологија. Он је навео да “Обједињене комуникације” обухватају говорне и ви- део комуникације, кол центар, мобили- ти решења, системе обједињених порука (инстант, говорне и СМС поруке), конфе- ренције и приказ статуса учесника.

– Применом ових решења смањује се че- кање и убрзава комуникација, а на тај начин сваки запослени радник недељно у просеку уштеди по пет сати. Због тога је улагање у ова решења брзо исплативо, јер се месечно по сваком запосленом уштеди 20 сати или уз просечну цену рада од 10 евра, месечна уштеда за компанију је 200 евра по запосле- ном, објаснио је Ненад Саковић.
Корисници ових решења могу бити сва предузећа, а у зависности од величине фир- ме, „Обједињене комуникације” се прила- гођавају потребама и захтевима корисника. У развијеним земљама већина компанија користи ове системе, а и у Србији су многе фирме заинтересоване да их уведу у своје пословање. Овај систем већ је успостављен на Београдском универзитету.

Унапређење инфраструктуре Волкмар Рудат, потпредседник за мар- кетинг Сименс ентерпрајз комуникација, нагласио је на конференцији да се ова ре- шења надограђују на постојеће софтвере у предузећима и унапређују њихов рад. Он је у кратком разговору за Економетар нагла- сио да се регион централне и источне Ев- ропе веома брзо развија, а да се Србија раз- вија знатно брже него неке друге просечне земље у источној Европи. Због тога су по- требне велике инвестиције у нашу земљу.

– Сименс ентерпрајз нуди ново софтверско решење, које потпуно обје- дињује све услуге до крајњег потрошача. Cпојене су све говорне и видео комуника- ције, комуницирате одмах, није потреб- но остављати поруке на које не знате када ћете добити одговор, већ сте у инстант ко- муникацији са клијентом. Ова решења унапређују рад оног што сте већ купили и поставили у вашим предузећима. Приме- на ових решења омогућава већи раст при- хода, бољу повезаност и доступност, бољи однос са клијентима, смањују се трош- кови пословања, повећава ефикасност и бољa je искоришћеност постојеће инфра- структуре фирме, казао је Волкмар Рудат.

Podelite ovaj tekst: