INTESA SANPAOLO I INTRUM STRATEŠKI SPORAZUM U POGLEDU NENAPLATIVIH KREDITA

Nakon što je Upravni odbor Intesa Sanpaolo dao saglasnosti na ponudu koju je Banka dobila od kompanije Intrum, Intesa Sanpaolo i Intrum su postigli obavezujući sporazum o formiranju strateškog partnerstva u pogledu nenaplativih kredita kojim su obuhvaćene sledeće dve transakcije:

 • Kreiranje vodećeg servisera na italijanskom tržištu nenaplativih kredita putem integracije italijanskih platformi nenaplativih kredita Intesa Sanpaolo i kompanije Intrum, sa sledećim karakteristikama:
  – servisirani iznos od oko 40 milijardi evra;
  – 51% nove platforme biće u vlasništvu Intruma, a 49% u vlasništvu Intesa Sanpaolo;
  – desetogodišnji ugovor za servisiranje portfolija loših plasmana banke Intesa Sanpaolo („sofferenze“), sa ugovorenim uslovima koji su u skladu sa tržišnim standardima;
  – značajni planovi za komercijalni razvoj nove platforme na domaćem tržištu;
  – angažovanje oko 1.000 zaposlenih, uključujući oko 600 iz Intesa Sanpaolo, u vezi sa čime će se voditi razgovori sa sindikatima, a sve u cilju daljeg unapređenja ljudskih resursa.
 • Raspolaganje i sekjuritizacija velikog porftolija loših plasmana Intesa Sanpaolo grupe u iznosu od 10,8 milijardi evra bruto knjigovodstvene vrednosti, po ceni koja je u skladu sa već zabeleženom knjigovodstvenom vrednošću dela loših plasmana Grupe koji mogu da se ustupaju, uzimajući u obzir scenario prodaje. Kapital subjekta koje će vršiti sekjuritizaciju biće strukturiran na sledeći način, kako bi se obezbedilo potpuno računovodstveno i regulatorno povlačenje iz bilansa portfolija na dan zaključenja transakcije (očekuje se u novembru 2018).
  – Senior tranša u iznosu od 60% vrednosti portfolija, koju treba da preuzme grupa vodećih banka;
  – Junior i Mezanin tranše, u iznosu od preostalih 40% cene portfolija, koju treba da preuzme firma (51%) – u kojem će učestvovati Intrum i još jedan ili više suinvestitora, ali koji će u smislu korporativnog upravljanja delovati kao jedan investitor – i Intesa Sanpaolo (49%).

Navedene transakcije, za koje je potrebna saglasnost nadležnih organa, predviđaju valorizaciju u iznosu od oko 0,5 milijardi evra za platformu Intesa Sanpaolo za servisiranje i oko 3,1 milijardu evra za portfolio loših plasmana za koji treba izvršiti sekjuritizaciju.

Sporazum podupire strategiju otklanjanja rizika predviđenu Poslovnim planom Intesa Sanpaolo za period 2018–2021, što će za posledicu imati:
– smanjenje bruto odnosa nenaplativih kredita na jednocifren iznos (na 9,6% sa 11,9%, imajući u vidu podatke sa kraja 2017. godine);
– potvrđivanje sposobnost Intesa Sanpaolo da ustupi značajan iznos nenaplativih kredita bez dodatnih troškova za akcionare;
– neto kapitalni dobitak od oko 400 milliona evra u konsolidovanom Bilansu uspeha;
– ispunjenje očekivanja nadzornih tela u pogledu smanjenja nenaplativih kredita italijanskih banaka;
– moguće dodatno unapređenje oporavka portfolija loših plasmana koje je zadržala Intesa Sanpaolo zahvaljujući partnerstvu sa liderom na međunarodnom tržištu i zajedničkim veštinama, sposobnostima i resursima;
– potencijalno generisanje vrednosti kroz razvoj najbolje platforme u Italiji, koja je jedno od najvećih evropskih tržišta za servisiranje nenaplativih kredita.

Podelite ovaj tekst: