Intesa Sanpaolo usvojila konsolidovane rezultate na dan 30. jun 2019.

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupacije u okviru koje posluje Banca Intesa, odobrio je konsolidovani polugodišnji izveštaj na dan 30. jun 2019. godine.

Rezultati za prvi i drugi kvartal 2019. godine pokazuju da je Grupa na dobrom putu da ostvari svoje ciljeve i naglašavaju trajnu podršku Grupe državi, što obuhvata i njenu nameru da postane referentni primer održivosti i društvene i kulturne korporativne odgovornosti.

Polugodišnji rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja je zasnovana na snažnoj kapitalnoj osnovi i snažnoj likvidnoj poziciji, kao i izdržljivom i dobro diversifikovanom poslovnom modelu koji su dodatno osnažili strateški potezi sprovedeni u prvoj polovini godine:
● efikasno, proaktivno upravljanje kreditima bez dodatnog troška za akcionare, sa fokusom na kredite u ranoj fazi kašnjenja
● strateška fleksibilnost u upravljanju operativnim troškovima
● upravljanje stvaranjem prihoda u izazovnom makroekonomskom okruženju „Veoma smo zadovoljni rezultatima ostvarenim u prvoj polovini 2019. godine.,Neto prihod od 2,3 milijarde evra koji je Intesa Sanpaolo ostvarila u prvih šest meseci tekuće godine, predstavlja najbolji neto prihod u prvoj polovini godine, još od 2008. godine. Dodatno bih istakao da je u prva dva kvartala 2019. godine ukupan iznos problematičnih kredita smanjen za 33 milijarde evra, odnosno na najniži nivo još od 2009. godine, a priliv problematičnih kredita je u istom periodu dostigao najniži nivo ikada – sve zahvaljujući proaktivnom upravljanju kreditnim portfoliom kao i kvalitetu naših klijenata“, izjavio je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo.
● porast neto dobiti od 1.216 miliona evra u drugom kvartalu 2019. godine, što je povećanje od 15,8% u odnosu na 1.050 miliona evra iz prvog kvartala 2019. godine i povećanje od 31% u odnosu na 927 miliona evra iz drugog kvartala 2018. godine, i na 2.266 miliona evra u prvom polugodištu 2019. godine, što je povećanje od 4% u odnosu na 2.179 miliona evra iz prvog polugodišta 2018. godine.
● porast bruto dobiti za 1,6% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine i za 2,1% u odnosu na prvo polugodište 2018. godine.
● porast profitabilnosti u prvom kvartalu 2019:
– operativni prihod porastao je za 6,6%
– operativna marža porasla je za 10,3%
● smanjenje operativnih troškova od 3,2% u odnosu na prvo polugodište 2018. godine.
● visoka efikasnost, oličena odnosom troškova i prihoda od 49,3% u prvom polugodištu 2019. godine – pokazateljem koji je omogućio Intesa Sanpaolo grupi da se nađe među najboljima u Evropi.
● trošak obezvređivanja kredita smanjen je za 21,6% u odnosu na prvo polugodište 2018. godine
● anualizovan trošak rizika je smanjen na 47 baznih poena u prvom polugodištu 2019. godine u odnosu na 61 bazni poen iz cele 2018. godine.
● unapređenje kvaliteta kredita zahvaljujući efikasnom i proaktivnom pristupu upravljanju kreditnim portfoliom, bez vanrednih troškova po akcionare:
– iznos bruto problematičnih kredita smanjen je za oko 1,7 milijardi evra u prvoj polovini 2019. godine i za oko 30 milijardi evra od septembra 2015. godine. U prvih 18 meseci implementacije Poslovnog plana za 2018-2021. godinu, dostignut je pad problematičnih kredita u iznosu od čak 67% od postavljenog cilja za celokupan četvorogodišnji period.
– iznos bruto problematičnih kredita je smanjen za 4,6% u junu 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine, dok je iznos neto problematičnih kredita smanjen za 3,7% u istom periodu.
– udeo problematičnih kredita u ukupnim kreditima iznosio je 8,4% u bruto iznosu i 4,1% u neto iznosu u junu 2019. godine.
● dobra pokrivenost problematičnih kredita:
– stopa gotovinske pokrivenosti problematičnih kredita od 54,1% na kraju juna 2019. godine, uz stopu gotovinske pokrivenosti od 65,9% za komponentu loših kredita.
– ispravke vrednosti dobrih kredita su iznosile oko 0,5% na kraju juna 2019. godine.
● veoma solidan osnovni kapital, uz pokazatelje adekvatnosti kapitala koji su daleko iznad regulatornih zahteva. Na dan 30. jun 2019. godine, pro-forma pokazatelj osnovnog akcijskog kapitala dostigao je 13,9%.
● visoka likvidnost i sposobnost finansiranja, uz likvidna sredstva od 191 milijarde evra i raspoloživa neopterećena likvidna sredstava u iznosu od 110 milijardi evra na kraju juna 2019. godine. Obaveza usklađivanja sa zahtevima Bazel III standarda u pogledu pokazatelja pokrića likvidnosti i pokazatelja stabilnog neto finansiranja već je ispunjena. Aktivnosti refinansiranja koje Grupa obavlja sa Evropskom centralnom bankom (ECB) u cilju optimizacije troškova finansiranja, kao i podrške preduzećima u njihovim investicijama, dostigle su u proseku 60,5 milijardi evra u drugom kvartalu 2019. godine.
● podrška realnoj ekonomiji, sa oko 26 milijardi evra u novim srednjoročnim/dugoročnim plasmanima u prvoj polovini 2019. godine. U Italiji su odobreni krediti u vrednosti od 21,5 milijardi evra, od čega je oko 18 milijardi evra odobreno stanovništvu i malim i srednjim preduzećima. U prvoj polovini 2019. godine, Grupa je omogućila promenu statusa problematičnih kredita u dobre kredite za oko 10.000 italijanskih kompanija, čime je sačuvano oko 50.000 radnih mesta i čime je dostignut ukupan broj od oko 103.000 preduzeća koje je banka podržala od 2014. godine i oko 500.000 sačuvanih radnih mesta.

Podelite ovaj tekst: