KAKO OSTVARITI VEĆU INKLUZIJU OSOBA SA INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA: Barijere se mogu prevazići

Piše: Jovana Krivokuća Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom

Zapošljavanje je jedan od najsnažnijih mehanizama za postizanje društvene uključenosti osetljivih grupa. Stoga je pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom jedno od važnijih kada govorimo o njihovom statusu, jer je zaposlenost put ka većem uključivanju u društvo, kao i izvor prihoda, što doprinosi većoj samostalnosti osoba sa invaliditetom.

Invalidnost je jedan od faktora koji može prouzrokovati socijalnu isključenost i siromaštvo. Jedan od osnovnih razloga je u potcenjivanje potencijala osoba sa invaliditetom kao zaposlenih i kao društveno aktivnih učesnika.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je usvojen još krajem maja 2009.godine, trebalo je da osobama sa invaliditetom omogući da brže i lakše dođu do posla. Osim što bi imali posao, osetili bi se i društveno korisnim članovima zajednice, što je jednako važno koliko i sama egzistencija.

Ako želimo da analiziramo položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada, moramo da pođemo od pretpostavke da su najvažniji akteri zapošljavanja osobe sa invaliditetom i poslodavci, dok su svi ostali sistemi i organizacije podređeni njima. Poslodavac je taj koji donosi odluku da ponudi osobi sa invaliditetom posao, a osoba sa invaliditetom donosi odluku da ponudi svoj rad. Bez pozitivne odluke obe strane, ne može biti zapošljavanja. Iako ovo deluje kao nešto što se podrazumeva, pitanje je u kojoj meri su akteri u zapošljavanju svesni potreba osoba sa invaliditetom, kao i potreba poslodavaca, te u kojoj meri svoj rad prilagođavaju ovim potrebama.

Svi akteri (država koja kreira širi kontekst i donosi zakone, Nacionalna služba za zapošljavanje, zajednica, organizacije civilnog društva, porodice osoba sa invaliditetom, …) stvaraju polje u kojima ove dve strane odlučuju, ali konačna odluka ostaje na poslodavcu i osobi sa invaliditetom.

Forum mladih sa invaliditetom iz Beograda već 10 godina aktivno radi u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Mi pružamo podršku poslodavcima, osobama sa invaliditetom i kreatorima javnih politika kako bi se što bolje pronašli, prepoznali, uklopili i međusobno podržali u zajedničkom cilju da obezbede plaćeni posao za radnike sa invaliditetom.

Činjenica je da se u našem društvu osobe sa invaliditetom susreću sa mnogobrojnim barijerama, koje možda kulminiraju u periodu života kada osoba treba da se uključi u tržište rada, što je jedini osnov stvarne samostalnosti. Da li barijere znače da treba odustati od samostalnosti – nipošto, ali ne treba se ponašati kao da barijera nema i imati nerealna očekivanja. Idealno stanje bi bilo da čim osoba sa invaliditetom poželi da radi, posao i dobije, ali to nije realnost u Srbiji. Iako svi znamo šta je idealan cilj, težnja ka idealnom cilju sastoji se od velikog broja malih, promišljenih i realnih koraka.

Jedan od takvih koraka je donošenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali on predstavlja samo osnov.

Ipak, nisu ni samo osobe sa invaliditetom te koje su suočavaju sa barijerama i problemima, već i poslodavci. Poslodavcima je nekada teško da nađu osobu sa invaliditetom sa odgovarajućim kompetencijama, a moraju da na neki način ispune obavezu zapošljavanja. Da bi koristili mere podrške, od poslodavaca se traži da odmah zaposle osobu sa invaliditetom na neodređeno vreme, a poslodavci nemaju iskustva sa zapošljavanjem ove ciljne grupe i ne mogu da donesu odluku da li zaposliti ili ne, kakav je to rizik za njih i kako će osoba sa invaliditetom da se uklopi u proces rada.

Poslodavci se, takođe, suočavaju sa brojnim barijerama, mada im se to retko priznaje. Njima je potrebna pomoć i podrška, međutim neki poslodavci su toga svesni, a neki nisu.

Koji je odgovor i osoba sa invaliditetom i poslodavaca na ovu situaciju – svako pokušava da se snađe i da ima kakvu takvu sigurnost. Svako na svoj način, i sa instrumentima koji su mu dostupni, traži sigurnost u suočavanju sa nepoznatim. To često vodi predrasudama, i shvatanju koja daju privid sigurnosti, ali ograničavaju obostranu akciju i umesto da se otvore i zajedno promene stvarnost, zauzimaju suprotstavljene pozicije iako im je cilj isti – kvalitetno zapošljavanje svih radnika, uključujući i osobe sa invaliditetom.

Stoga, Forum mladih sa invaliditetom pruža usluge, kako jednima, tako i drugima, nalazeći  rešenja kako nastaviti put ka inkluziji osoba sa invaliditetom  na tržište rada, pri tome vodeći računa o realnim resursima zajednica u kojima se zapošljavanje sprovodi. Usluge podrazumevaju kontinuirani rad sa pojedincima – osobama sa invaliditetom , kao što su podrška u procesu zapošljavanja, radionice, treninzi za meke veštine, profesionalno informisanje, savetovanje i izrada individualnog plana zapošljavanja, individualni savetodavni rad, izrada biografije i priprema za posao, karijerno vođenje i savetovanje, kursevi jezika, i drugo, kao i podršku poslodavcima u vidu pretraga baze podataka FMI, procena radnog okruženja, podrška u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obuke za zaposlene, primena zakonskih normativa i drugih alata.

Početkom 2021.godine pokrenuli smo i Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, jer smo uvideli da možemo da budemo posrednici u prepoznavanju budućih saveznika – osoba sa invaliditetom i poslodavaca, koji se ne poznaju dovoljno, i zato imaju poteškoće u komunikaciji.

Naše iskustvo od 12 godina nas je uverilo da je podrška u kreiranju i održavanju zapošljavanja i radne inkluzije osoba sa najrazličitijim oblicima i stepenima invaliditeta ne samo moguća, nego i poželjna za sve strane. Stoga pozivamo sve poslodavce da se učlane u ovu zajednicu znanja i prakse, koja za cilj ima afirmaciju jednakih mogućnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, pružanje  podrške za prilagođavanje poslova i radnog mesta, kao i praćenje efekata radne i socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom. Platforma će svakom poslodavcu omogućiti  korišćenje usluga Foruma mladih sa invaliditetom, nudeći rešenja za izazove u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koja mogu da se primene na lokalnom nivou, koja su fleksibilna, a za koje poslodavci smatraju da su važni.

Brojne društveno odgovorne kompanije aktivno doprinose većoj inkluziji osoba sa invaliditetom i taj trend će se nastaviti. Odličan primer za to je kompanija A1 Srbija koja je nedavno zaposlila nekoliko mladih ljudi koristeći novu platformu, posvećujući posebnu pažnju da novim kolegama obezbede najbolje uslove rada. Na taj način se ubrzava i olakšava socijalna integracija u novom radnom okruženju, a dodatno se podižu standardi kako velike kompanije treba da pristupe ovom izazovu.

Želimo da izgradimo most između različitih aktera, koji bi zatim zajednički, a ne odvojeno, prionuli da grade mehanizme uključivanja osoba sa invaliditetom, te stub mosta koji bi omogućio ekonomsku samostalnost osoba sa invaliditetom. Bez jedinstva, zajedničke vizije i politike, ne može doći do stvarnog napretka. Iako je saradnja nekada teška, ona je nužna.

Podelite ovaj tekst: