NBS smanjila referentnu kamatnu stopu na 2,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu smanji na nivo od 2,75 odsto

Inflacija je čvrsto pod kontrolom šestu godinu zaredom

 

Nakon razmatranja aktuelnih domaćih i međunarodnih ekonomskih kretanja i očekivanja za naredni period, Izvršni odbor smatra da su se stekli uslovi da referentna kamatna stopa bude smanjena na novi najniži nivo u režimu cilјanja inflacije (2,75%), čime se pruža dodatna podrška privrednom rastu. Inflacija je čvrsto pod kontrolom šestu godinu zaredom, pri čemu je, u skladu s najavama Izvršnog odbora, u maju smanjena na 2,2% na međugodišnjem nivou. Izvršni odbor je istakao da će inflacija nastaviti da se kreće u granicama cilјa – najverovatnije u donjem delu cilјanog raspona, do kraja ove i tokom naredne godine. Na niske inflatorne pritiske ukazuje i dalјe niska i stabilna bazna inflacija, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja su tokom juna dodatno smanjena i nalaze se ispod centralne vrednosti cilјa.

Kretanja u međunarodnom okruženju karakterišu sporiji ekonomski rast i niža inflacija od očekivane, zbog čega su Evropska centralna banka i Sistem federalnih rezervi najpre najavile sporije povećanje svojih klјučnih kamatnih stopa, da bi nakon toga postala sve izvesnija mogućnost novog ciklusa ublažavanja njihovih monetarnih politika. Evropska centralna banka je produžila period tokom kojeg neće menjati svoje klјučne kamatne stope (bar do sredine 2020. godine), a najavila je i druge mere za ublažavanje monetarne politike. Takođe, Sistem federalnih rezervi od decembra prošle godine nije povećavao raspon referentne kamatne stope, a sve su veća očekivanja tržišta da će osnovna kamatna stopa FED-a biti smanjena do kraja godine. Sporija normalizacija ili novi ciklus ublažavanja monetarnih politika vodećih centralnih banaka trebalo bi pozitivno da se odrazi na uslove na međunarodnom finansijskom tržištu i na tokove kapitala prema zemlјama u usponu. Pored toga, cena nafte na svetskom tržištu je smanjena, a prema fjučersima, očekuje se da će se ona oko tog nivoa kretati i krajem godine.

Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvalјujući smanjenoj internoj i eksternoj neravnoteži i povolјnim makroekonomskim izgledima za naredni period. Kao i u prethodne dve godine, javne finansije su u suficitu i u pet meseci ove godine, a deficit tekućeg računa platnog bilansa u punoj meri pokriven je neto prilivom stranih direktnih investicija. Izvršni odbor očekuje da će privredni rast u ovoj godini biti vođen domaćom tražnjom, tj. investicijama i potrošnjom, a da će strane direktne investicije, koje doprinose rastu proizvodnih i izvoznih kapaciteta, uticati na postepeno smanjenje spolјne neravnoteže u srednjem roku.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. avgusta.

Podelite ovaj tekst: