HASAN HANIĆ: Zamka zvana NPL

Nenaplativi krediti predstavljaju posebnu vrstu rizika i veoma je teško pronaći adekvatno sistemsko, uniformno rešenje. Svaki nenaplativ kredit mora se posebno analizirati i procenjivati, imajući u vidu pre svega instrumente