Фонд који зарађује за вас

Вредност инвестиционе јединице се мења дневно у зависности од кретања цена хартија од вредности и друге имовине у коју је уложен новац фонда

fond-koji-zaradjuje-za-vasУ наредних неколико бројева, читаоцима Економетра представићемо ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ друштво за управљање добровољним пензиј­ским фондом.

ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ друштво за управљање добровољним пензијским фондом прво је друштво основано у Србији, које је 8. септембра ове године од Народне банке Србије добило дозволу за рад. У форми питања – одговори понудићемо све најважније детаље за пословање приватних пензијских фондова – од начина рада фонда и Друштва за управљање добровољним пензијским фондом, до учлањења и очекиване пензије. Такође, објављујемо и речник појмова из ове области.

Како је могуће плаћати допринос?

– Допринос се може плаћати: једнократно, годишње, полугодишње, квартално и месечно.

Када се исплаћују средства која су акумулирана у фонду?

– Стицање права на повлачење и располагање акумулираним средствима (било када након навршене 53. године живота, а пре навршене 70. године):

  • у случају смрти члана фонда,
  • пре навршене 53 године живота искључиво у случају ванредних трошкова лечења или трајне неспособности за рад.

Шта се дешава у случају смрти члана фонда пре стицања права на располагање средствима?

– У случају смрти члана фонда, средства на његовом рачуну преносе се лицу које је претходно одредио, а уколико није одредио такво лице или није познато или нема таквог лица, поступа се у складу са законом који регулише наслеђивање.

Шта се дешава ако у неком периоду престанете да уплаћујете допринос?

– Престанак уплата не значи престанак чланства у фонду и по том основу члану фонда не може се ускратити право на до тада уплаћена средства и остварене приносе, као и на будуће приносе након престанка са уплатама.

Да ли је могуће променити пензијски фонд?

– Уколико нисте задовољни како управљамо вашим средствима можете их пренети у други добровољни пензијски фонд.

Када се стиче право на располагање акумулираним средствима?

– Према закону о ДПФ и ПП право члана на повлачење и располагање акумулираним средствима се стиче са навршене 53 године живота.

Повлачење и располагање акумулираним средствима члан фонда мора започети најкасније са навршених 70 година живота.

На који начин се могу повући акумулирана средства?

– Акумулирана средства могу се повући на један од следећих начина:

  • опцијом једнократне исплате – исплата целокупно акумулираних средстава на индивидуалном рачуну;
  • опцијом програмиране исплате – којом се по основу склопљеног уговора о програмираним исплатама са друштвом, укупно акумулирана средства на индивидуалном рачуну члана претварају у програмиране исплате;
  • опцијом куповине ануитета – којом се укупно акумулирана средства на индивидуалном рачуну члана преносе у неко осигуравајуће друштво које је лиценцирано за рад у области осигурања личне пензијске ренте;
  • комбинованом опцијом – којом се укупно акумулирана средства на индивидуалном рачуну члана исплаћују комбинацијом претходне три опције.

Шта је инвестициона јединица?

– Инвестициона јединица представља сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини фонда и мења се са променом нето вредности имовине фонда. Практично, средства која уплаћујете на дан уплате се конвертују у инвестиционе јединице, а почетну вредност инвестиционе јединице одредила је Народна банка Србије и она износи 1.000 динара.

Вредност инвестиционе јединице се мења дневно у зависности од кретања цена хартија од вредности и друге имовине у коју је уложен новац фонда.

Вредност инвестиционе јединице је показатељ успешности пословања фонда и објављује се свакодневно у новинама, као и на интернет страници Друштва ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ.

Речник појмова

Обвезник уплате – домаће и страно правно и физичко лице које за рачун члана добровољног пензијског фонда врши плаћање пензијског доприноса, а које може бити послодавац, треће лице или члан фонда, у складу са законом.
Пензијски допринос – новчана средства која у добровољни пензијски фонд уплаћује обвезник уплате.
Програмирана исплата – исплата акумулираних новчаних средстава са рачуна члана добровољног пензијског фонда у складу са посебним уговором.
Пензијски план – уговор у корист трећих лица, који је саставни део добровољног пензијског фонда, закључен између послодавца, удружења послодаваца, професионалног удружења или синдиката (у даљем тексту: организатор) и друштва за управљање, а на основу кога се организатор обавезује да уплаћује пензијски допринос у корист својих запослених, односно чланова, а друштво за управљање улаже прикупљена средства.
Квалификовано учешће – поседује лице које је посредно или непосредно ималац акција, односно других права на основу којих стиче више од 10 одсто учешћа у капиталу или гласачких права другог лица.

Podelite ovaj tekst: