Делта Ђенерали: Исплативо улагање

Послодавци су ослобођени плаћања било каквих дажбина држави уколико запосленом уплаћују до 3.000 динара у добровољни пензијски фонд

isplativo-ulaganjeДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ друштво за управљање добровољним пензијским фондом, прво је друштво основано у Србији, које је 8. септембра 2006. године од Народне банке Србије добило дозволу за рад. У форми питања – одговори, читаоцима Економетра смо у неколико бројева понудили све најважније детаље за пословање приватних пензијских фондова – од начина рада Фонда и Друштва за управљање добровољним пензијским фондом, до учлањења и очекиване пензије. Такође, објавили смо и речник појмова из ове области.

Које су накнаде Делта Ђенерали друштва за управљање?

Друштво има право на следеће накнаде:

 • Накнада приликом уплате пензиј­ских доприноса у износу од три одсто од уплате;
 • Накнада за управљање добровољним пензијским фондом у износу од два одсто годишње од имовине фонда;
 • Накнада за пренос рачуна у други фонд у висини стварних трошкова преноса.

 

Зашто штедети у Делта Ђенерали добровољном пензијском фонду?

Зато што је исплативо из више разлога:

 • доступно је свим грађанима и прилагођено њиховим потребама
 • послодавци су ослобођени пореза до 3.000 динара
 • сваки члан сам одлучује о висини и трајању уплата
 • штедња је дугорочна, а сви остварени приноси се приписују члановима, без ограничења као што је то случај са унапред уговореном каматом на штедне улоге код банака
 • средства фонда су под надзором НБС
 • нема старосних ограничења
 • нема здравствених ограничења
 • може се мењати

 

Колико средстава могу да уштедим чланством у Делта Ђенерали добровољном пензијском фонду?

Уз претпоставку да годишње уплате укупно износе 36.000 динара (у просеку 3.000 динара месечно) и уз годишњи принос од седам одсто, током 30 година плаћања доприноса и приписивања приноса од инвестирања доприноса, остварује се 2,333,504, што је 1.253.504 динара више него укупно уложених 1.080.000 динара путем доприноса.

Приноси су промењиви, и могу бити и већи и мањи од наведеног примера. Најважније је да се целокупан износ приноса увек приписује личним рачунима чланова добровољног пензијског фонда. Као што је познато, уплата доприноса не подлеже пореским оптерећењима за износе до 3.000 динара месечно, када то чини послодавац за своје запослене.

РЕЧНИК ПОЈМОВА

Вредност имовине фонда – вредност која се обрачунава према тржишној вредности и представља збир вредности хартија од вредности из портфолија фонда, некретнина у власништву фонда и депозита новчаних средстава фонда код банака
Нето вредност имовине фонда – представља вредност имовине умањену за износ обавеза
Ануитет – низ унапред уговорених исплата у унапред уговореним временским интервалима
Портфолио – скуп хартија од вредности у власништву фонда
Диверсификација портфолија – улагање имовине пензијског фонда у различите инвестиционе облике са циљем минимизирања ризика улагања за дати ниво приноса
Акумулирана средства – укупна вредност имовине акумулиране у пензијском фонду
Индивидуални рачун – рачун који се односи на појединог члана и на који се бележи број инвестиционих јединица које он уплаћује током времена
Акумулирана средства на индивидуалном рачуну – број инвестиционих јединица члана фонда помножен вредношћу инвестиционих јединица на одређени дан, што показује висину износа коју поједини члан има у оквиру одређеног фонда
Принос на имовину пензијског фонда – средства зарађена улагањем имовине фонда у различите инвестиционе облике у току одређеног временског периода
Бруто стопа приноса – стопа приноса на имовину пензијског фонда пре одузимања накнада
Нето стопа приноса – стопа приноса на имовину пензијског фонда након одузимања свих накнада

Podelite ovaj tekst: