DARKO POPOVIĆ, BANCA INTESA BEOGRAD: Nenaplativi krediti guše i privredu i banke

Podaci o kreditnoj sposobnosti domaćih kompanija su upozoravajući, a statistika govori da je skoro svaki peti kredit plasiran privredi rizičan. Visok nivo nenaplativih plasmana predstavlja prepreku za ekonomski oporavak i ograničava dinamičniji rast kreditne aktivnosti banaka

Darko Popović

Naš bankarski sektor je izrazito likvidan i ima najsnažniji kapital u regionu. To znači da ima sredstava za plasiranje, ali se suočava sa umanjenom sposobnošću preduzeća da se zadužuju. Banke će sa svoje strane, svakako, učiniti sve što mogu da se reši pitanje nenaplativih kredita. Međutim, ovaj problem traži i veće angažovanje države u pravcu poboljšanja opštih uslova poslovanja, poput recimo, efikasnije realizacije sredstava obezbeđenja za rizične plasmane koja našem pravnom sistemu ostavlja značajan prostor za poboljšanje. Čini mi se da se važnosti ovog faktora ne pridaje dovoljna pažnja, iako bi se efekti povećane efikasnosti u ovom delu pokazali u smanjenju kamatne stope, većoj kreditnoj aktivnosti, zaposlenosti…

Ovako je Darko Popović, direktor Divizije za poslovanje sa privredom i član Izvršnog odbora najveće banke u Srbiji – Banca Intesa, ocenio poslovanje srpske privrede, odgovarajući na naše pitanje o tome u kakvom stanju je sada srpska privreda i da li je naplata kredita glavni problem za banke.

– Uticaj usporavanja globalne ekonomije i krize evrozone doveo je do pada inostrane i domaće tražnje i u velikoj meri povećao od ranije prisutne strukturne probleme naše privrede. Naplata potraživanja je otežana, opšti nedostatak likvidnosti postao je realnost našeg ekonomskog ambijenta, a mnoga preduzeća odložila su planirane investicije za neka bolja vremena. Jasno je da su ovakve tržišne prilike umanjile kreditni potencijal privrede i uslovile povećanje broja preduzeća koja nisu u stanju da izmiruju svoje obaveze, sa jedne strane, ali i uticale na to da kreditno sposobna preduzeća konstantno smanjuju svoju zaduženost usled neizvesnosti od budućih tržišnih prilika. Podaci o kreditnoj sposobnosti domaćih kompanija su upozoravajući, a statistika govori da je skoro svaki peti kredit plasiran privredi rizičan. Smanjeni obim kreditno sposobnog privrednog potencijala i visok nivo nenaplativih plasmana predstavljaju prepreku za ekonomski oporavak, kao i ograničavajući faktor za dinamični rast kreditne aktivnosti banaka. Zato su banke primorane da sa povećanim oprezom upravljaju rizicima i budu veoma obazrive prilikom odobravanja kredita – ocenjuje Popović.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: