Двострука корист

Муниципалне обвезнице су атрактивне јер су трансакције овим инструментом без пореског оптерећења, што искључује и порез на добит која се остварује у трговању

dvostruka-koristОсновна улога финансијског тржишта, познато је, јесте да омогући ефикасну алокацију националног богатства кроз директну или индиректну комуникацију између субјеката који располажу вишковима финансијских средстава – инвеститора и субјеката који у функцији апсорбовања поменутих вишкова емитују различите врсте финансијских инструмената. Способност привлачења капитала директно је повезана са висином приноса који инвеститори очекују улагањем у одређени финансијски инструмент. Висина приноса директно је пропорционална степену ризика који носи улагање у одређени финансијски инструмент. Другим речима, што је виши ризик, виши је и потенцијални принос на уложена средства.
Модели инвестирања

Инвеститори са израженијом склоношћу ка ризику инвестираће у акције, док ће они у чијем су фокусу мање ризична улагања своја средства пласирати у обвезнице, које носе фиксни приход, за разлику од акција код којих приход може значајно да варира у кратком временском интервалу.
Емитовање акција представља ексклузивно право корпоративно устројених предузећа, док право на емитовање дужничких инструмената полаже знатно шири спектар субјеката, укључујући и корпорације.

Обвезнице могу у функцији прибављања финансијских средстава емитовати државни органи, органи локалних самоуправа, корпорације, итд.
У већини земаља развијеног света, изградња важнијих инфраструктурних објеката најчешће се финансира средствима прикупљеним емитовањем посебне врсте дужничких инструмената – муниципалних обвезница, док је у нашој земљи модел финансирања развојних пројеката (националних и локалних) углавном базиран на средствима из буџета, донацијама, самодоприносу и банкарским кредитима.

Прикупљање средстава

Муниципалне обвезнице су дужничке хартије од вредности које емитују органи локалне самоуправе, градови, окрузи, општине и њихови органи. Ова врста дугорочних дужничких хартија од вредности издаје се, у највећем броју случајева, ради прибављања средстава за финансирање дугорочних капиталних инвестиција.

Настале су у САД још током XVIII века. Прва званична емисија муниципалних обвезница регистрована је 1812. године у Њујорку. Емитоване су ради обезбеђења средстава за финансирање изградње канала. Након овога, у САД следи експанзија емитовања муниципалних обвезница. Примера ради, 1843. године амерички градови су за потребе финансирања изградње саобраћајне инфраструктуре емитовали муниципалне обвезнице у вредности од око 25 милиона долара.
Муниципалне обвезнице данас представљају један од најчешће примењиваних модела финансирања капитал них пројеката локалног карактера, како у најразвијенијим земљама света, тако и у земљама у нашем најближем окружењу. Наведимо примере из Хрватске и Републике Српске.

Хрватски градови Ријека, Задар и Сплит емитовањем ове врсте дужничких инструмената прикупили су у последњих неколико година значајна средства за финансирање обнове градских саобраћајница, изградњу базена, спортских дворана и сл. Недавно је муниципалне обвезнице емитовао и град Бања Лука у Републици Српској. Средства прикупљена емитовањем обвезница (око девет милиона евра) биће искоришћена за изградњу моста преко реке Врбас.

Podelite ovaj tekst: