Пензијски фонд Делта Ђенерали: Улози су сигурни

Врсте инвестирања су пописане од стране НБС, па је могуће улагање у непокретности и у најликвидније и најквалитетније хартије од вредности

ulozi-su-sigurniУ наредних неколико бројева читаоцима Економетра представићемо ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ друштво за управљање добровољним пензијским фондом.

ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ друштво за управљање добровољним пензијским фондом, прво је друштво основано у Србији, које је 8. септембра ове године од Народне банке Србије добило дозволу за рад. У форми питања – одговори, понудићемо све најважније детаље за пословање приватних пензијских фондова – од начина рада фонда и Друштва за управљање добровољним пензијским фондом, до учлањења и очекиване пензије. Такође, објављујемо и речник појмова из ове области.

Која су права члана фонда?

Члан фондама и:

  • право на приносе од улагања,
  • право на повлачење и располагање акумулираним средствима,
  • право на сразмерни део имовине фонда у случају распуштања фонда,
  • друга права у складу са законом.

Како се инвестирају средства?

– Имовина фонда улаже се са циљем повећања укупног приноса у корист чланова добровољног пензијског фонда. Врсте инвестирања су пописане од стране НБС чиме је одређена могућност улагања у непокретности и у најликвидније и најквалитетније хартије од вредности. За сваку врсту инвестирања НБС је одредила лимит инвестирања.

Политика инвестирања средстава фонда је изразито конзервативна и код улагања се првенствено води рачуна о сигурности имовине фонда, а потом о профитабилности улагања. Друштво ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ ће настојати да управљањем средствима фонда члановима фонда обезбеди дугорочну сигурност, заштиту од могућег слабљења динара у односу на иностране валуте и оптимални раст у односу на преузети ризик.

Ко сноси ризик инвестирања?

– Ризик код инвестирања у хартије од вредности увек постоји, али је у добровољним пензијским фондовима минималан јер се, у складу са законом, сме улагати само у најликвидније и најквалитетније домаће и стране хартије од вредности.

Овакву политику инвестирања спроводи портфолио манаџер Друштва ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ – особа која је цертификована од Комисије за хартије од вредности Републике Србије. Ипак, ризик улагања сносе чланови фонда. Зато је члановима фонда омогућено да благовремено избегну евентуалне последице лошег инвестирања свакодневним праћењем вредности инвестиционе јединице која се објављује у средствима јавног информисања и на wеb сајту Друштва ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ.

Колико је инвестициона јединица показатељ успешности?

– Сваки пензијски допринос чланова фонда се претвара у одређен број инвестиционих јединица, зависно од вредности инвестиционе јединице на дан уплате. Вредност инвестиционе јединице се мења у зависности од ефеката инвестирања које Друштво ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ оствари током периода инвестирања средстава фонда.

Уколико чланови фонда у било ком тренутку процене да вредност инвестиционе јединице не задовољава њихова очекивања, законом је омогућено да могу безусловно пренети своја средства у неки други добровољни пензијски фонд.

Шта се дешава са приносом који се оствари инвестирањем?

– Целокупни принос који се оствари инвестирањем средстава приписује се индивидуалним рачунима чланова. Једном годишње друштво обавештава чланове фонда о висини приписаног приноса.

РЕЧНИК ПОЈМОВА

Повезана лица – правна лица која су међусобно повезана управљањем, капиталом или на други начин ради постизања заједничких пословних циљева, тако да пословање или резултати пословања једног лица могу битно утицати на пословање, односно резултате пословања другог лица. Повезаним лицима сматрају се и лица која су међусобно повезана.
Тржишно препознатљиво правно лице – правно лице које се котира на берзи у земљама ОЕЦД-а или има одређен рејтинг код агенција за процену бонитета, односно које је, према последњем рангирању које је извршио Standard and Poor’s, Fitch-IBCA или Thompson Bank Watch, рангирано са најмање BBB, или које је извршио Moody’sa са најмање Baa3.
Проспект добровољног пензионог фонда – проспект који садржи информације на основу којих заинтересована лица могу стећи јасну представу о фонду и донети разбориту одлуку.
Скраћени проспект добровољног пензионог фонда – проспект који се искључиво користи ради оглашавања добровољног пензионог фонда и мора одговарати садржини проспекта.

Podelite ovaj tekst: