Речник банкарства и финансија

ekonometaraccept – прихватити; to accept a bill – прихватити меницу, акцептирати меницу;

to accept a claim – признати захтев, уважити одштетни захтев

acceptance (Acc., acpt.) – прихватање; одобравање; акцепт, потпис на меници; акцептирана меница, рочна меница прихваћена на наплату; преузимање обавезе исплате менице (трасиране)

acceptance against documents – акцепт уз документа

acceptance credit – (или guarantee credit) акцептни кредит, кредит који се одобрава на основу акцепта меница купца од стране банке, кредит за финансирање

acceptance fee – надокнада/провизија за акцепт

acceptance for honor – акцепт или исплата менице након протеста/ интервенције

acceptance for settlement – акцепт за извршење трансакције, прихватање поравнања у процесу платног промета

acceptance house – (или discount bank/ house) – есконтна кућа, акцептна кућа, трговинска банка

acceptance in blank – бланко-акцепт, акцепт менице пре него што су у њу унети сви битни елементи

acceptance of a bill (или accepted bill, provision of acceptance) – акцепт, писана изјава акцептанта на лицу менице о акцептирању менице

РЕЧНИК БАНКАРСТВА И ФИНАНСИЈА (енглеско-српски/српско-енглески) Биљане Симурдић у издању ИП “ЖАРКО АЛБУЉ” обухвата око 30.000 одредница на 916 страна.
Цена са ПДВ-ом 2916,00 динара.
Podelite ovaj tekst: