POŠTOVANJE PRAVA DETETA – NAJISPLATIVIJA INVESTICIJA ZA BUDUĆNOST

 

Deca mlađa od 18 godina predstavljaju skoro trećinu svetske populacije. Ona poseduju ogromnu energiju, urođen osećaj za pravdu, želju za saznavanje i učenje.

Piše: Judita Rajhenberg, direktorka UNICEF-a

Ako im se pruži prilika, ona mogu da postanu dobri profesionalci: lekari, pravnici, nastavnici, naučnici, vođe, kao i odgovorni roditelji i građani. A ako ne dobiju šansu da razvijaju svoje kapacitete do punih potencijala, ako su izložena deprivaciji i njihova se prava krše tokom ključnih godina odrastanja i razvoja, posledice su dalekosežne – i za život dece i za razvoj zajednice i društva u celini.

Veoma je važno da poslovni sektor postane značajna pozitivna sila u ostvarivanju prava dece. Kompanije to mogu kroz svoje svakodnevne aktivnosti, ali i pri razvijanju svojih strateških planova za buduće delovanje. To, na žalost, još uvek nije praksa – perspektiva poštovanja prava deteta je često izostavljena, ili je fokusirana na samo pojedine segmente kao što je, na primer, zaštita dece od ekonomskog iskorišćavanja.

Da bi se pomoglo kompanijama, UNICEF, Globalni dogovor UN i organizacija Save the Children su pokrenuli inicijativu za izradu dokumenta „Principi poslovanja i prava deteta” koji je prošao kroz sveobuhvatni konsultativni proces u koji su bili uključeni lideri iz biznis sektora, civilnog društva, sindikata, vlada, stručnjaci za pitanja ljudskih i dečijih prava, kao i sama deca iz celog sveta. Principi su duboko ukorenjeni u postojeće međunarodne standarde, inicijative i postojeće dobre poslovne prakse koje se odnose na decu. Cilj im je da definišu spektar korporativne društvene odgovornosti prema deci, da promovišu pozitivne aktivnosti i pokazuju kako kompanije mogu da poštuju i podržavaju ostvarenje prava deteta na radnom mestu, na tržištu, u lokalnoj zajednici, i kroz očuvanje životne okoline.

Integrisanjem Principa u svoje osnovne strategije i aktivnosti, poslovni sektor može da ostvari višestruku korist i za svoje poslovanje. Preduzeća dobijaju na ugledu, unapređuju upravljanje rizikom, poboljšavaju regrutovanje, zadržavanje i motivisanje radne snage, privlače investitore, zadobijaju veće poverenje potrošača, pospešuju održivost svog poslovanja.

U svetu postoji mnogo primera dobre prakse koju sprovode velike kompanije koje su prepoznale da je preuzimanje odgovornosti za dečija prava pametan poslovni izbor.

Kompanija IKEA je razvila sveobuhvatni pristup sprečavanja dečijeg rada i u svom lancu snabdevanja. Ova kompanija je od 2000. godine razvila dugoročna partnerstva sa organizacijama koje se bave dečijim pravima da bi se sprečio i ukinuo dečji rad, kako bi dečaci i devojčice završavali školovanje.

A jedna multinacionalna kompanija iz Velike Britanije je, u saradnji sa ženskom nevladinom organizacijom, započela program pomoći deci u Kini čiji su roditelji sezonski radnici. Program pod nazivom „Kartice ljubavi“ omogućiće da deca i njihovi roditelji redovno komuniciraju uz pomoć posebnih telefonskih kartica. Očekuje se da će od ove inicijative korist imati čak 600.000 porodica.

Kod nas u Srbiji, sve je manje dece. Uz to, 14 odsto dece živi u uslovima apsolutnog siromaštva, bez šansi za adekvatan rast i razvoj. Najnovije istraživanje koje je UNICEF sproveo u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku pokazuje da se posebno mala deca suočavaju sa brojnim izazovima. Tako, na primer:

• Veliki broj dece u predškolskom dobu nema mogućnost da se razvija i uči – jedna četvrtina domaćinstava nema ni tri dečije knjige u kući, dok u siromašnim porodicama čak jedna polovina nema tri knjige ili slikovnice za decu.

• Iako je dobro poznato da je za razvoj dece starosti 3 i 5 godina od suštinskog značaja da pohađaju neki oblik organizovanog predškolskog programa, samo 44 odsto dece u Srbiji ima tu mogućnost, dok je procenat za siromašnu decu 22 odsto, odnosno tek osam odsto kada su u pitanju romska deca.

Zato poslovni sektor u Srbiji treba da se više angažuje i da doprinese pozitivnim promenama, iako već postoji jedan broj kompanija koje shvataju značaj odgovornog poslovanja. Da pomenemo samo neke: Metalac iz Gornjeg Milanovca koji radi na unapređenju upravljanja sistemom kvaliteta i zaštite životne sredine i ulaže u mlade kadrove, kompanija Delhaize Srbija koja je u saradnji sa UNICEF-om pokrenula kampanju promovisanja zdravih stilova u ishrani dece i adolescenata „Hit je biti sit, a fit“; Telenor koji podržava usluge zdravstvenog sistema za romske porodice kroz projekat „Povezivanje“ koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i UNICEF-om.

Na konferenciji koju smo organizovali u Srbiji povodom objavljivanja dokumenta „Principi poslovanja i dečija prava“, većina vodećih kompanija je potvrdila da će nastaviti da podržavaju Principe i da se interesuju za dalje angažovanje oko zaštite dečjih prava.

Sada nam ostaje da zajedno radimo na razvoju mehanizama za praćenje i izveštavanje o tome kako se zaista primenjuju i kakvi rezultati su postignuti za decu.

Podelite ovaj tekst: