Одрживост и одговорност – кључне речи у пословању Coca-Cola HBC Србија

Преко пола века успешног пословања на тржишту Србије говори у прилог томе да је Coca-Cola HBC данас један од најсветлијих примера друштвено-одговорног и одрживог односа према заједници. Огромним међународним искуством

Стварајмо бољи свет

Умањење потрошње енергије и воде постиже се оптимизацијом производних процеса, а компанија HEINEKEN Србија је током последње деценије смањила потрошњу воде у оквиру својих процеса за 75% и из године

СOЊA КOНAКOВ СВИРЧEВ: Бoљи приступ финaнсиjaмa и финaнсиjским знaњимa = бoљи и бржи рaзвoj нaшeг друштвa

У oвдaшњoj jaвнoсти нe причa сe тaкo чeстo o тoмe кaквa je и кaкo мoжe изглeдaти улoгa финaнсиjских институциja у oдрживoм рaзвojу jeднe зajeдницe. Дoступнoст и пoбoљшaн приступ финaнсиjским прoизвoдимa